mouse code

کد ماوس

طب اسلامی - تحفه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تحفه
 
قالب وبلاگ

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم):

* پنیر بخورد، چرا که خواب مى آورد و غذا را هضم مى کند.

* هیچ زن باردارى نیست که خربزه  با پنیر بخورد، مگر آن که کودکش خوش ‍ روى و خوش خوى شود.

امام صادق (علیه  السلام):

* چه نیکو لقمه اى است  پنیر! دهان را تر و تازه مى کند، بوى دهان را خوش

‍ مى سازد، غذاى پیشین را هضم مى  کند و براى پس از خود، اشتهاآور است.

* گردو و پنیر، چون با هم یک جا جمع شوند، در هر یک از آنها  درمان است ؛ اما اگر از هم جدا شوند، در هر یک از آنها درد است.

به نقل از محمد بن فضل نیشابورى ، مردى درباره پنیر از امام صادق (علیه السلام ) پرسید.امام فرمودند : دردى است . درمانى هم در آن نیست.چون  شامگاهان فرا رسید، همان مرد بر امام صادق (علیه السلام ) وارد شد و نگاه خود را به پنیرى که بر سفره بود، افکند و پرسید: قربانت شوم ! صبحگاهان ، از تو درباره پنیر پرسیدم و به من گفتنى : آن ، دردى است و درمانى در آن نیست ؛ اما اکنون ، آن را بر سفره مى بینم !؟امام فرمودند : پنیر، صبحگاهان ، زیانبار و شامگاهان ، سودمند است.

تذکر:

البته باید به عرض برسانم که پنیر از نظر طبیعت غذایی سرد می باشد و همانگونه که در احادیث آمده خوردن آن به تنهایی مذموم بوده و علمای ما خوردن آن را به تنهایی مکروه میدانند. ضمناً خوردن به تنهایی آن عوارضی (کم شدن حافظه و ...) داشته و باید با گردو، خرما، سیاهدانه ، سبزی خورده شود تا   عوارض آن برطرف گردد.


[ پنج شنبه 90/11/20 ] [ 8:14 عصر ] [ ] [ نظر ]

 

   پرخورى

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم):

*آدمى هیچ ظرفى را بدتر از شکم ، پر نکرده است   . آدمى زاده را چند لقمه بسنده مى کند که کمرش را راست بدارد. اگر نفس آدمى بر او   چیرگى یافت ، یک سوم (معده ) براى خوراک ، یک سوم براى نوشاک ، و یک سوم براى نفس   کشیدن خواهد بود.

* پس از من ، روشى (جدید در جامعه ) پدید خواهد   آمد: مومن به اندازه یک معده مى خورد و کافر به اندازه هفت معده.

 کسانی از امت من هستند که غذاهاى رنگارنگ   مى خورند، نوشیدنى هاى رنگارنگ مى نوشند، جامه هاى رنگارنگ مى پوشند و در سخن گفتن، پرچانگى مى کنند. اینان ، بدهاى امت من هستند.

   امام على (علیه   السلام):

*   پرخورى ، نشانه شکم بندگى است و شکم بندگى ، بدترین عیب هاست.  

  * در حدیث معراج   - خداوند متعال فرمود ....ای احمد! دنیا و همدمانش را منفور بدار و آخرت و همدمانش را دوست بدار،گفت : پروردگارا! همدمان دنیا چه کسانى ، و همدمان آخرت ، چه کسانى اند؟ فرمود: همدمان دنیا کسانى اند که خوردن ، خندیدن ، خفتن و خشم آوردنشان ، بسیار است

زیان هاى ظاهرى پرخورى

امام على (علیه السلام):

* هر کس در دل خود، درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد، میوه گونه هاى ناتن درستى را مى چیند.

* اعتیاد به سیرى ، انواع دردها را به همراه مى آورد.

* هر کس خوردنش بسیار شود، تن درستى اش کاهش مى یابد و هزینه اش بر وى سنگین مى گردد.

زیان هاى باطنى پرخورى

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم):

* دل ها را با فراوانى خوراک و نوشاک نمیرانید؛ زیرا دل به سان کشت ، اگر آب زیادى بدان رسانده شود، مى میرد.

* از زیادى غذا بپرهیزید، چرا که نشان قساوت بر دل مى نهد، بدن را در فرمانبرى از خدا کند مى کند و اراده ها را از شنیدن اندرز ناشنوا مى سازد

* شکم ، سیرمدارید، که نور معرفت در دل هایتان خاموش ‍ مى شود.

امام على (علیه السلام):

*پرخورى ، یار مناسبى براى گناهان است.

* پرخورى ، سرمستى مى آورد و پاک دامنى را تباه مى سازد.

* پرخورى و تیزهوشى ، با هم گرد نمى آیند.

* از شکم سیرى حذر کنید؛ چرا که مایه : قساوت دل ، سستى در نماز و تباهى تن است.

امام صادق (علیه السلام):

شکم با خوردن ، سرکش مى شود. نزدیک ترین حالت بنده به خداوند (عزوجل )، هنگامى است که شکمش سبک باشد و دورترین حالت بنده از خداوند (عزوجل ) نیز آن هنگام است که شکمش پر باشد.


[ دوشنبه 90/11/10 ] [ 6:32 عصر ] [ ] [ نظر ]

کم خورى

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم)     :

* ساکنان   یک خانه ، در اثر کم خوردن غذا، خانه شان نورانى مى گردد.

* هر کس   تسبیح گفتن او و به عظمت یاد کردن او از خداوند، فراوان شود و خوراک و آشامیدن و   خفتنش

 اندک گردد، فرشتگان مشتاق او مى شوند.

امام على (علیه   السلام):

*   زندگى را براى خوردن مخواه؛بلکه خوردن را براى زندگى بخواه.

*عاقل را بایسته است که به   هنگام شیرینى غذا، تلخى دارورا نیز به یاد داشته باشد.

فایده هاى ظاهرى کم خورى

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم):مادر همه داروها، کم خورى است.

امام على (علیه   السلام):

*  کم خورى ، مانع بسیارى از بیمارى هاى جسم مى شود.

*  هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سلامتش بیشتر مى شود و اندیشه اش ‍ به سامان مى رسد. سلامت تن ، از کمى غذا و کمى آب است.

امام رضا (علیه السلام):

بدن ، به سان زمین پاک و آماده براى زراعت است که اگر در آبادانى و آبدهى بدان ، مراقبت شود، به گونه اى که آب ، نه فراوان تر از نیاز بدان برسد تا آن را غرق کنند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را به تشنگى گرفتار سازد، آبادانى اش استمرار مى یابد و خرمى اش فزونى مى گیرد و کشتش بالندگى و برکت مى یابد؛ اما اگر از آن غفلت شود، به تباهى مى گراید و علف هرز در آن مى روید.بدن ، چنین حکایتى دارد و تدبیر آن در خوراک و نوشاک ، چنین است . (پس ،) سامان و سلامت مى یابد و عافیت در آن ، ریشه مى گسترد.

 فایده هاى باطنى کم خورى

امام على (علیه السلام): هر کس خوراکش کم باشد، اندیشه اش صفا مى یابد.

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):

* اگر کسى خوراک خود را کم کند، درونش از نور، سرشار مى گردد.

* هر کس ، از این خرسند مى شود که خویش را از ابلیس برهاند، باید گوشت و چربى خود را با کم خورى ، آب کند؛ چرا که از کم خورى ، حضور فرشتگان و فراوان اندیشیدن در آنچه نزد خداوند (عزوجل ) است ، حاصل مى آید.

*با کمى خوراک و نوشاک ، با نفس خویش جهاد کنید تا فرشتگان بر شما سایه بگسترند و شیطان از شما بگریزد.

* هر کس شکمش پر باشد، به ملکوت آسمان ها و زمین راه نمى یابد.

* دوست داشتنى ترین شما نزد خداوند، کم خوراک ترین و سبک بدن ترین شماست.

امام صادق (علیه السلام ):

نزدیک ترین حالت بنده به خداوند (عزوجل )، هنگامى است که شکم وى ، سبک باشد.


[ یکشنبه 90/11/9 ] [ 11:17 عصر ] [ ] [ نظر ]

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) :

هر کس به مدت چهل روز، هر صبح    ،

یک مثقال (حدود 5 گرم) اسپند  حل شده در آب بخورد، نور حکمت در دلش روشن مى  شود و از هفتاد و دو بیمارى که کمترین آنها جذام است ، ایمنى مى یابد.

   و در حدیثی دیگر می فرمایند :

در تنه و ریشه هاى اسپند ، رازى نهفته است و دانه آن ، درمان هفتاد و دو  درد است . با این و با کندر، درمان کنید.

امام على (علیه السلام) :

هیچ بوته اى از بوته هاى هزار اسپند نمى روید، مگراى که  فرشتگانى با آن هستند و آن را تا هنگامى که بدان کس که مى رسد، برسد، حفاظت مى کنند. ریشه هزار اسپند، نشاط آور و شاخه آن ، درمان هفتاد و دو درد است.

امام صادق (علیه السلام):

در پاسخ پرسشى درباره اسپند و کندر :  اما اسپند، هیچ ریشه اى از آن در زمین فرو نمى رود و هیچ شاخه اى از آن به آسمان بلند نمى شود، مگر این که خداوند (عزوجل ) فرشته اى را بر آن مى گمارد، تا آن هنگام که خشک مى شود یا به سرنوشتى دیگر در مى آید. شیطان نیز از خانه اى که در آن ، اسپند است ، هفتاد خانه دور مى شود. و آن ، شفاى هفتاد بیمارى است که کمترین آنها، جذام است . پس ، از آن غفلت نورزید.

در مکارم الاخلاق به نقل از محمد بن حکم:

 یکى از پیامبران الهى از ترسو بودن امت خود، به درگاه خداوند (عزوجل ) نالید.  خداوند (عزوجل ) به او چنین وحى فرستاد به امت فرمان بده که اسپند بخورند. در روایتى دیگر است: به آنان بفرما که اسپند برگیرند و بخورند؛ چرا که مرد را شجاعت مى افزاید.


تذکر:

     البته باید در نظر داشته باشید که در اسپند ماده موثره ای بنام هارمین وجود دارد که سمی  می باشد و همانطور که روایات آمده است دوز مصرفی آن 5 گرم است بیشتر از 5 گرم آن عوارض جانبی به همراه دارد و برای جلوگیری از عوارض آن همیشه در کنار اسپند رب انار یا رب نارنج باید مصرف شود .

انشاءالله در آینده درخصوص مصارف درمانی آن که مفصل است مطالبی ارائه خواهد شد.


[ جمعه 90/11/7 ] [ 11:58 عصر ] [ ] [ نظر ]


     مهتر میوه ها 

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم):

 انار، مهتر همه میوه هاست و هر کس یک انار بخورد، چهل روز شیطان خویش را به خشم مى آورد.

 امام صادق (علیه السلام) 

میوه ، صد و بیست گونه است و مهتر همه آنها، انار است.

خواص انار

  پیامبر خدا (صلى     الله علیه و آله و سلم):انار بخورید؛ زیرا هیچ دانه اى از آن در معده     جاى نمى گیرد، مگر این که چهل روز، قلب را نورانى مى سازد و شیطان را برون مى     راند.          

  امام صادق (علیه السلام):چهار چیز، طبع را اعتدال   مى بخشد: انار، خرماى نارس ‍ پخته شده ، بنفشه و کاسنى  

امام صادق (علیه السلام):

هر کس در هنگام خفتن یک انار بخورد، تا صبح جانش را در امان مى سازد.

 امام صادق (علیه السلام):

 امام صادق (علیه السلام):بر شما باد انار؛ چرا که هیچ گرسنه اى آن را نمى خورد مگر این که وى را بسنده است و هیچ سیرى آن را نمى خورد مگر این که غذا را بر وى گوارا مى سازد.

 امام صادق (علیه السلام):

هر کس یک دانه از انار بخورد، آن یک دانه ، شیطان وسوسه را تا چهل روز، زمینگیر مى سازد. 

به نقل از زید شحام -: نزد امام صادق (علیه السلام ) بودم که حجامتگرى را طلبید. پس به او گفت: ابزارهاى حجامت خود را بشوى و بیاویزو آن گاه ، انارى طلبید و خورد. 

چون حجامت را نیز به پایان برد، انارى دیگر طلبید و خورد و فرمود: این کار، تلخه را فرو مى نشاند.  

به نقل از یزید بن عبدالملک نوفلى: بر امام صادق (علیه السلام ) وارد شدم ، در حالى که انارى در دست داشت . فرمود: اى معتب یک انار هم به این مرد بده ؛ چرا که در خوردن هیچ چیز، کسى با من شریک نشده است که برایم ناخوشایندتر از شریک شدن در خوردن انار باشد.

سپس حجامت کرد و به من فرمود که حجامت کنم . من هم حجامت کردم . آن گاه ، انارى دیگر خواست و پس از آن فرمود: اى یزید! هر مومنى که انار بخورد و آن را تمام کند، خداوند (عزوجل ) تا چهل پگاه ، شیطان را از آسیب رسانى به فروغ دل او دور مى سازد؛و هر کس دو  انار بخورد، خداوند (عزوجل ) تا صد روز، شیطان را از آسیب رسانى به فروغ دل او دور مى سازد و هر کس سه انار بخورد، خداوند (عزوجل ) تا یک سال ، شیطان را از آسیب رساندن به فروغ دل او دور مى سازد و هر کس ‍ خداوند، شیطان را براى یک سال از آسیب رساندن به  فروغ دل او دور سازد، گناه نمى کند و هر کس گناه نکند، به بهشت در مى آید.

خواص انار شیرین

امام  حسن عسکرى (علیه السلام):پس از حجامت ، انار بخور، انارى شیرین ؛ چرا که خون را فرو مى نشاند و خون را در درون ، تصفیه مى کند. 

خواص انار ترش و شیرین (ملس )

امام رضا (علیه السلام):انار ترش و شیرین  بمک ؛ چرا که انسان را نیرو مى دهد و خون را زنده مى سازد.


خواص خوردن انار با پیه آن

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم):انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که شست و شو دهنده معده است.

امام على (علیه السلام):انار را با پیه آن بخورید چرا که معده را پاک مى کند. و هیچ دانه اى (از انار) در معده انسانى مسلمان ، جاى نمى گیرد، مگر این که آن را روشن مى سازد و تا چهل پگاه ، شیطان و وسوسه را از آن دور مى کند. 

 


[ پنج شنبه 90/11/6 ] [ 8:36 عصر ] [ ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


لینک دوستان
امکانات وب